มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) ให้กับนิสิตและบุคลากร

           เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) โดยมี รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นิสิตและบุคลากรด้านกิจการนิสิต ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรอนงค์ คุณานุภาพ ผู้ชำนาญการเทคนิค 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอาจารย์จิรนุช นุชนิยม อาจารย์ ที่ปรึกษา สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว เน้นให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ชนิดของขยะ การสร้างระบบการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้กับนิสิตและบุคลากรเพื่อการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]