เยี่ยมบ้านนิสิตที่เป็นกรณีศึกษาฯ

           ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รศ.นุชนาฎ ดีเจริญ) หัวหน้างานสวัสดิการและแนะแนว กองกิจการนิสิต พร้อมคณะ ได้เยี่ยมบ้านนิสิตที่เป็นกรณีศึกษาฯ นางสาวสุปราณี บุตรสอน นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ซึ่งพบว่าครอบครัวของนิสิตมีสภาพความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบาก บิดามีความพิการทางสายตา มารดามีโรคประจำตัวไม่สามารถทำงานได้ นิสิตประสบปัญหาด้านการเรียนและค่าเล่าเรียน ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในเทอม 2/58 ได้ เมื่อได้รับทราบความจำเป็น ได้ประสานเบื้องต้นไปที่คณะสังคมศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อประสานในเรื่องการวางแผนการเรียนให้สำเร็จการศึกษา
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]