โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 19

           เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 โดยมีสถาบันเครือข่าย รวม 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยนเรศวร รูปแบบกิจกรรม แบ่งออกเป็น 5 ด้าน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. ด้านวิชาการ 2..ด้านศิลปวัฒนธรรม 3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์ 4. ด้านกีฬา 5. ด้านกิจกรรมทัศนศึกษา จัดงานตั้งแต่ วันที่ 2-7 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]