โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนางานด้านกิจการนิสิตสู่ความเป็นเลิศขององค์กร

           เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนางานด้านกิจการนิสิตสู่ความเป็นเลิศขององค์กร โดยมีบุคลากรกองกิจการนิสิต และกิจการนิสิตคณะ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ และว่าที่ ร.ต.ชวลิต ฉัตรชัยอนันต์ ในหัวข้อ "World of Change : โลกเปลี่ยนไปคนไทยต้องเปลี่ยนตาม" ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]