การจัดเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535

           เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 อาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการจัดเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 โดยมีตัวแทนจากคณะ วิทยาลัย กองต่างๆ จากสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการจัดสถานที่ จาก นายเสถียร ทองโต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมเสลา 5 สนง.อธิการบดี มน.
[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]