โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาด้านกิจการนิสิตสู่ความเป็นเลิศ"

            เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาด้านกิจการนิสิตสู่ความเป็นเลิศ" โดยได้มีการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม และจากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านไม้ธารารีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ในการอบรมหัวข้อ การจัดทำแผนพัฒนาด้านกิจการนิสิตสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จีรวัฒน์ วีรังกร ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการในการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-27 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]