ปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

            เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 209 อาคารเอกาทศรถ โดยมีคุณอนวัช มีเคลือบ เป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่มระดมความคิดนิสิตทุนการศึกษา หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรมจิตอาสาของนิสิต ทุนการศึกษา และแนวทางการทำกิจกรรมจิตอาสาของนิสิตทุนการศึกษา” และคุณพรพรรณ ประมวลวุฒิรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ “การออม”