โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559

           เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 อาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป็กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธํ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2559 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ อบรมในหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษา” “วงจรคุณภาพ (PDCA)”การพัฒนาคุณภาพกับการทำกิจกรรม (พัฒนางาน)” และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร บุญยิ่ง อบรมในหัวข้อ “การเขียนโครงการ” “การเขียนวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (KPI) อย่างมีคุณภาพ” “การประเมินผลโครงการ” และ“เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ” ณ ห้องเรียน QS 2301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (QS)
[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]