โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง 2559

           เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้มอบนโยบายการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2559 ให้กับผู้นำนิสิต จากนั้นได้มีการอบรม และสัมมนาตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ ในหัวข้อ ผู้นำมอนอ ในศตวรรษที่ 21 โดยการสัมมนามีระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 -19 พฤษภาคม 2559 ณ The Pine Resort อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]