โครงการร้านศูนย์บาท

           เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ให้เกียรติเปิดโครงการร้านค้าศูนย์บาท ซึงในวันนี้ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ในเรื่องของระบบงานการแลกสินค้ารีไซเคิล จากนั้นได้มีการเปิดร้านรับสมัครสมาชิก ทั้งนิสิต อาจารย์ บุคลากร และนำวัสดุรีไซเคิล จดแต้ม แลกสินค้า ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]