การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างกลุ่มงานพัฒนานิสิตนักศึกษา

           เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เปิดการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างกลุ่มงานพัฒนานิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1 /2559 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานธิการบดี มหาวิทยาลยนเรศวร
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]