โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต

           เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานในการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต โดยมีบุคลากรกองกิจการนิสิต และผู้ประสานงานกิจการนิสิตจากทุกคณะ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ในเรื่องของนิสิตจิตอาสา ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 ปฏิทินกิจกรรมของคณะ และระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านกิจการนิสิต ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]