การประชุมพิจารณาเงินรางวัลแก่นิสิตที่มีผลงาน และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

           เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาเงินรางวัลแก่นิสิตที่มีผลงาน และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิตทุกคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลงานของนิสิต และที่ปรึกษาผลงานของนิสิต เพื่อรับรางวัลฯ ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]