โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2559

           เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งมีความภาคภูมิใจความเป็นไทย สถาบันที่เข้าร่วมทั้งหมด 13 สถาบัน ภาคใต้ มีทั้งหมด 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนสตูล และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่วนสถาบันภาคเหนือ ได้แก่ มรภ.ลำปาง มรภ.กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก โดยกิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 ณ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]