โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษากับการแก้ปัญหาวัยเรียน
            กองกิจการนิสิต ม.นเรศวร ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษากับการแก้ปัญหาวัยเรียนขึ้น ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ทุกฝ่ายในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตใหม่ในภาค เรียนปี 59 นี้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มณฑิรา อินจ่าย ภาควิชา จิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรด้านกิจการนิสิต ตลอดจนผู้สนใจเกี่ยวกับการ ให้คำปรึกษา ณ ห้อง mainconference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.นเรศวร >>> ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ 59 ทุกคนสู่รั้วเสลาเทาแสด
DSC_0276 DSC_0277 DSC_0278 DSC_0279 DSC_0280 DSC_0281 DSC_0282 DSC_0285 DSC_0286 DSC_0287 DSC_0288 DSC_0289 DSC_0290 DSC_0294 DSC_0298 DSC_0300 DSC_0305 DSC_0306 DSC_0309 DSC_0311 DSC_0312 DSC_0313 DSC_0314 DSC_0315 DSC_0318 DSC_0319 DSC_0320 DSC_0328 DSC_0329 DSC_0331 DSC_0332 DSC_0335 DSC_0336 DSC_0337 DSC_0338 DSC_0339 DSC_0340 DSC_0341 DSC_0342 DSC_0343 DSC_0344 DSC_0348 DSC_0349 DSC_0350 DSC_0355 DSC_0356 DSC_0357 DSC_0358 DSC_0359 DSC_0360 DSC_0363 DSC_0364 DSC_0365 DSC_0366 DSC_0367 DSC_0368 DSC_0369 DSC_0370 DSC_0374 DSC_0375 DSC_0376 DSC_0377 DSC_0379 DSC_0380 DSC_0381 DSC_0383 DSC_0385 DSC_0388 DSC_0393 DSC_0395 DSC_0397 DSC_0398 DSC_0400 DSC_0403 DSC_0404 DSC_0406 DSC_0410