ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายจันทร์ดี ปัญญาถา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานกิจกรรม กองกิจการนิสิต นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๖ คน ได้แก่
๑. นางสาวบุรัสกร ทองปั้น นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒
๒. นางสาวขวัญธิวา อินทร์บุญ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓
๓. นางสาวเบญจพร พุ่มนวล นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒
๔. นายสหณัฐ พิศาลวุฒิ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓
๕. นายภาณุวัฒน์ ชมหอม นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ ๑
๖. นายปรเมศวร์ ใครบุตร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ ๑
เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้นับถือพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี จากทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพุทธสมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม และยึดมั่นตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนโดยทั่วไป
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]