ม.ราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานด้านบริหารกิจการนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
            เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2559 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผศ.ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้บริหารระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี และทีมบริหาร ได้เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รศ.นุชนาฎ ดีเจริญ และ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง) เป็นผู้บรรยายการดำเนินงานต่างๆ ในส่วนของกิจการนิสิต จากนั้นได้มอบ ของที่ระลึก ถ่ายภาพหมู่ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0076 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0084 DSC_0085 DSC_0086 DSC_0090 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0099 DSC_0100 DSC_0102 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0107 DSC_0111 DSC_0114 DSC_0118 DSC_0119 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1