โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม (ค่านิยมหลัก 12 ประการ) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
DSC_0011 DSC_0014 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0035 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0058 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0073 DSC_0076 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0085 DSC_0086 DSC_0089 DSC_0092 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1