พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation)”
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ) ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต คุณสมพิศ ทองสุก ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิต คุณพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานสวัสดิการและแนะแนว พร้อมด้วยผู้ประสานงานกิจการนิสิตคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ในพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation)” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 209 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตเข้ารับทุนการศึกษา ประเภทต่อเนื่อง (จนจบหลักสูตร) จำนวน 50 ทุนๆ ละ 10,000 บาท และประเภททุนสงเคราะห์ (ไม่ต่อเนื่อง) จำนวน 50 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
DSC_0697 DSC_0698 DSC_0701 DSC_0702 DSC_0703 DSC_0704 DSC_0707 DSC_0708 DSC_0709 DSC_0710 DSC_0713 DSC_0715 DSC_0716 DSC_0719 DSC_0721 DSC_0722 DSC_0723 DSC_0724 DSC_0725 DSC_0726 DSC_0727 DSC_0728 DSC_0729 DSC_0730 DSC_0731 DSC_0732 DSC_0733 DSC_0736 DSC_0737 DSC_0739 DSC_0741 DSC_0742 DSC_0743 DSC_0745 DSC_0747 DSC_0748 DSC_0749 DSC_0750 DSC_0752 DSC_0753 DSC_0754 DSC_0756 DSC_0757 DSC_0758 DSC_0759 DSC_0760 DSC_0761 DSC_0762 DSC_0763 DSC_0764 DSC_0765 DSC_0766 DSC_0767 DSC_0768 DSC_0769 DSC_0770 DSC_0771 DSC_0772 DSC_0774 DSC_0777 DSC_0778 DSC_0779 DSC_0780 DSC_0781 DSC_0782 DSC_0784 DSC_0785 DSC_0786 DSC_0787 DSC_0789 DSC_0790 DSC_0792 DSC_0794 DSC_0795 DSC_0796 DSC_0797 DSC_0798 DSC_0799 DSC_0800 DSC_0801 DSC_0802 DSC_0803 DSC_0804 DSC_0805 DSC_0806 DSC_0807 DSC_0808 DSC_0809 DSC_0810 DSC_0811 DSC_0812 DSC_0814 DSC_0815 DSC_0816 DSC_0817 DSC_0818 DSC_0819 DSC_0820 DSC_0821 DSC_0822 DSC_0823 DSC_0825 DSC_0826 DSC_0828 DSC_0829 DSC_0830 DSC_0831 DSC_0832 DSC_0833 DSC_0835 DSC_0837 DSC_0839 DSC_0841 DSC_0843 DSC_0844 DSC_0846 DSC_0847 DSC_0848 DSC_0851 DSC_0853 DSC_0855 DSC_0857 DSC_0858 DSC_0860 DSC_0861 DSC_0862 DSC_0863 DSC_0864 DSC_0865 DSC_0866 DSC_0867 DSC_0868 DSC_0869 DSC_0870 DSC_0871 DSC_0872 DSC_0873 DSC_0874 DSC_0875 DSC_0877 DSC_0879 DSC_0880 DSC_0881 DSC_0882 DSC_0883 DSC_0884 DSC_0885 DSC_0887 DSC_0888 DSC_0889 DSC_0890 DSC_0891 DSC_0892 DSC_0893 DSC_0894 DSC_0895 DSC_0896 DSC_0897 DSC_0898 DSC_0899 DSC_0900 DSC_0901 DSC_0902 DSC_0903 DSC_0904 DSC_0905 DSC_0907 DSC_0908 DSC_0909 DSC_0910 DSC_0911 DSC_0912 DSC_0914 DSC_0915 DSC_0916 DSC_0919 DSC_0920 DSC_0921 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1