ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ และ อาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง) และนายจาตุพัฒน์ แสงสว่าง นายกองค์การนิสิต พร้อมทีมงานบริหารองค์การนิสิต สภานิสิต ประธานสโมสร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อม นายกองค์การนักศึกษา และทีมงาน ซึ่งได้มีการนำเสนอโครงการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง จากนั้นได้มีการมอบของที่ระลึกให้กัน ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
IMG_0168 IMG_0170 IMG_0171 IMG_0172 IMG_0173 IMG_0177 IMG_0178 IMG_0179 IMG_0180 IMG_0181 IMG_0182 IMG_0183 IMG_0184 IMG_0185 IMG_0186 IMG_0187 IMG_0188 IMG_0189 IMG_0190 IMG_0191 IMG_0192 IMG_0196 IMG_0198 IMG_0199 IMG_0200 IMG_0201 IMG_0202 IMG_0203 IMG_0204 IMG_0205 IMG_0206 IMG_0207 IMG_0208 IMG_0209 IMG_0210 IMG_0211 IMG_0212 IMG_0213 IMG_0216 IMG_0217 IMG_0218 IMG_0219 IMG_0221 IMG_0224 IMG_0226 IMG_0228 IMG_0229 IMG_0230 IMG_0231 IMG_0233 IMG_0235 IMG_0236 IMG_0237 IMG_0240 IMG_0242 IMG_0245 IMG_0246 IMG_0248 IMG_0250 IMG_0252 IMG_0253 IMG_0254 IMG_0256 IMG_0259 IMG_0260 IMG_0261 IMG_0263 IMG_0265 IMG_0266 IMG_0268 IMG_0269 IMG_0270 IMG_0271 IMG_0272 IMG_0273 IMG_0274 IMG_0275 IMG_0276 IMG_0277 IMG_0278 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1