โครงการปิดเชียร์ เปิดใจ
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 สภานิสิต ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปิดเชียร์ เปิดใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละสโมสรนิสิต/วิทยาลัย ได้มานำเสนอผลการจัดกิจกรรมรวมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการร่วมการพิจารณาตัดสิน ได้แก่ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น ที่ปรึกษาสภานิสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตชัย สุวรรณาคม ที่ปรึกษาสภานิสิต นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และนางสาวธัญญารัตน์  อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรม ผลสรุปการพิจารณาคัดเลือกมีดังนี้
รางวัลสุดยอดห้องเชียร์ ได้แก่ 
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รางวัลห้องเชียร์ความคิดสร้างสรรค์          
1. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. คณะนิติศาสตร์ รางวัลห้องเชียร์ด้านกฎระเบียบ  
1. คณะพยาบาลศาสตร์ 2. คณะมนุษยศาสตร์
รางวัลขวัญใจสภานิสิต คณะพยาบาลศาสตร์
DSC_0321 DSC_0322 DSC_0325 DSC_0328 DSC_0329 DSC_0330 DSC_0331 DSC_0332 DSC_0333 DSC_0334 DSC_0335 DSC_0336 DSC_0337 DSC_0339 DSC_0341 DSC_0342 DSC_0343 DSC_0344 DSC_0345 DSC_0347 DSC_0349 DSC_0350 DSC_0351 DSC_0352 DSC_0353 DSC_0354 DSC_0355 DSC_0356 DSC_0357 DSC_0358 DSC_0361 DSC_0362 DSC_0363 DSC_0364 DSC_0367 DSC_0369 DSC_0370 DSC_0371 DSC_0372 DSC_0373 DSC_0374 DSC_0375 DSC_0376 DSC_0378 DSC_0379 DSC_0380 DSC_0381 DSC_0382 DSC_0383 DSC_0384 DSC_0385 DSC_0386 DSC_0387 DSC_0388 DSC_0389 DSC_0390 DSC_0391 DSC_0392 DSC_0393 DSC_0394 DSC_0395 DSC_0397 DSC_0399 DSC_0400 DSC_0401 DSC_0402 DSC_0403 DSC_0404 DSC_0405 DSC_0406 DSC_0407 DSC_0408 DSC_0409 DSC_0410 DSC_0411 DSC_0412 DSC_0413 DSC_0414 DSC_0415 DSC_0416 DSC_0417 DSC_0418 DSC_0419 DSC_0420 DSC_0421 DSC_0422 DSC_0423 DSC_0426 DSC_0427 DSC_0429 DSC_0430 DSC_0431 DSC_0432 DSC_0433 DSC_0435 DSC_0436 DSC_0437 DSC_0440 DSC_0441 DSC_0442 DSC_0443 DSC_0444 DSC_0445 DSC_0448 DSC_0449 DSC_0450 DSC_0451 DSC_0452 DSC_0453 DSC_0455 DSC_0457 DSC_0459 DSC_0460 DSC_0462 DSC_0463 DSC_0464 DSC_0465 DSC_0466 DSC_0467 DSC_0468 DSC_0469 DSC_0470 DSC_0471 DSC_0472 DSC_0474 DSC_0475 DSC_0476 DSC_0477 DSC_0478 DSC_0479 DSC_0480 DSC_0481 DSC_0482 DSC_0483 DSC_0484 DSC_0485 DSC_0486 DSC_0487 DSC_0488 DSC_0489 DSC_0490 DSC_0491 DSC_0492 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1