ประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องสุพรรณกัลยา2 ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 ให้คณะกรรมการรับทราบ และร่วมกันพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 59 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 530,000 บาท หลังจากการประชุมดังกล่าว ได้มีตัวแทนนิสิตจิตอาสา นำเงินที่ได้จากการทำกิจกรรมคัดแยก ร่วมสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 10,000 บาท ให้กองทุนฯนำไปจัดสรรตามวัตถุประสงค์ต่อไป
IMG_0362 IMG_0364 IMG_0365 IMG_0368 IMG_0369 IMG_0370 5 6 7 11 14 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1