ประมวลภาพนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมกับทางหน่วยฝึก มทบ.39
นักศึกษาวิชาทหารสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้ารับการฝึก ศึกษาวิชาทหาร โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 รด.จิตอาสา นฝ.นศท.มทบ.39 ชั้นปีที่ 4 และ 5 ได้ร่วมกับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิการยน 2559 ได้จัดกิจกรรมฝึกสอนภาคทฤษฎีในห้องเรียนและฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ขั้นที่ 2 นำนักศึกษาวิชาทหารทัศนศึกษาดูงานหน่วยทหาร ในการนี้ได้เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโรงสีข้าว ของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยและ ช่วยเหลือชาวนาต่อไป
เมื่อวันที่ 5 พ.ย.59 หน่วยฝึก นศท.มทบ.39 ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และฝึกการเป็นผู้นำในหมู่คณะ ของ นศท.ชั้นปีที่ 4 -5 ทุกสถานบัน โดยจัดให้มีการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก โดยแบ่งประเภทกีฬาออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ วอลเลย์บอล ชักเย่อ กินวิบาก รวมใจเป็นหนึ่ง ทำให้โปร่งแตก ฟุตบอล
วันที่ 11 พ.ย. 59 พ.อ.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา รอง ผบ.มทบ.39 เป็นประธาน พิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยข้าราชการ นฝ.นศท.มทบ.39 ,ผกท.ในพื้นที่ จว.พ.ล. และ นศท. ของ นฝ.นศท.มทบ.39 ชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 1,200 นาย ได้แปรอักษรถวายความอาลัย เป็นเลขเก้าไทย และ ข้อความ นฝ.นศท.มทบ.๓๙ โดย ได้กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ณ สนามกีฬาใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ไหว้ครู นศท.ปี 59_78 ไหว้ครู นศท.ปี 59_289 ไหว้ครู นศท.ปี 59_607 ไหว้ครู นศท.ปี 59_635 ไหว้ครู นศท.ปี 59_688 ไหว้ครู นศท.ปี 59_788 ไหว้ครู นศท.ปี 59_871 ไหว้ครู นศท.ปี 59_882 ไหว้ครู นศท.ปี 59_1751 ไหว้ครู นศท.ปี 59_1793 ไหว้ครู นศท.ปี 59_1844 ไหว้ครู นศท.ปี 59_1856 ไหว้ครู นศท.ปี 59_1913 ไหว้ครู นศท.ปี 59_1999 ไหว้ครู นศท.ปี 59_2095 ไหว้ครู นศท.ปี 59_2232 ไหว้ครู นศท.ปี 59_2249 ไหว้ครู นศท.ปี 59_2387 ไหว้ครู นศท.ปี 59_2827 ไหว้ครู นศท.ปี 59_2927 ไหว้ครู นศท.ปี 59_2931 ไหว้ครู นศท.ปี 59_3013 ไหว้ครู นศท.ปี 59_3107 ไหว้ครู นศท.ปี 59_3109 ไหว้ครู นศท.ปี 59_3299 ไหว้ครู นศท.ปี 59_3322 ไหว้ครู นศท.ปี 59_3460 ไหว้ครู นศท.ปี 59_3635 ไหว้ครู นศท.ปี 59_3654 ไหว้ครู นศท.ปี 59_3761 ไหว้ครู นศท.ปี 59_3861 ไหว้ครู นศท.ปี 59_3965 ไหว้ครู นศท.ปี 59_4173 ไหว้ครู นศท.ปี 59_4181 ไหว้ครู นศท.ปี 59_4402 ไหว้ครู นศท.ปี 59_4452 ไหว้ครู นศท.ปี 59_4460 ไหว้ครู นศท.ปี 59_4473 ไหว้ครู นศท.ปี 59_4910 ไหว้ครู นศท.ปี 59_4990 ไหว้ครู นศท.ปี 59_5131 ไหว้ครู นศท.ปี 59_5267 ไหว้ครู นศท.ปี 59_5314 ไหว้ครู นศท.ปี 59_5346 ไหว้ครู นศท.ปี 59_5602 ไหว้ครู นศท.ปี 59_5675 ไหว้ครู นศท.ปี 59_5970 ไหว้ครู นศท.ปี 59_5990 ไหว้ครู นศท.ปี 59_6365 ไหว้ครู นศท.ปี 59_6440 ไหว้ครู นศท.ปี 59_6517 ไหว้ครู นศท.ปี 59_6601 ไหว้ครู นศท.ปี 59_6660 ไหว้ครู นศท.ปี 59_6713 ไหว้ครู นศท.ปี 59_6939 ไหว้ครู นศท.ปี 59_6974 ไหว้ครู นศท.ปี 59_7113 ไหว้ครู นศท.ปี 59_7288 ไหว้ครู นศท.ปี 59_7323 ไหว้ครู นศท.ปี 59_7365 ไหว้ครู นศท.ปี 59_7667 ไหว้ครู นศท.ปี 59_7997 ไหว้ครู นศท.ปี 59_8111 ไหว้ครู นศท.ปี 59_8278 ไหว้ครู นศท.ปี 59_8399 ไหว้ครู นศท.ปี 59_9327 ไหว้ครู นศท.ปี 59_9377 ไหว้ครู นศท.ปี 59_9378 ไหว้ครู นศท.ปี 59_9658 ไหว้ครู นศท.ปี 59_9818 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_289 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_607 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_635 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_871 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_1751 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_1999 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_2827 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_2931 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_3107 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_3299 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_3322 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_3460 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_3635 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_3861 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_4173 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_4452 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_4473 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_4910 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_5131 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_5346 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_6365 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_6440 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_6974 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_7113 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_7288 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_7365 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_7667 ไหว้ครู นศท_0.ปี 59_8399 งานจุดเทียน_9 งานจุดเทียน_29 งานจุดเทียน_158 งานจุดเทียน_177 งานจุดเทียน_209 งานจุดเทียน_228 งานจุดเทียน_282 งานจุดเทียน_326 งานจุดเทียน_377 งานจุดเทียน_477 งานจุดเทียน_478 งานจุดเทียน_502 งานจุดเทียน_563 งานจุดเทียน_607 งานจุดเทียน_692 งานจุดเทียน_787 งานจุดเทียน_820 งานจุดเทียน_906 งานจุดเทียน_926 งานจุดเทียน_1078 งานจุดเทียน_1110 งานจุดเทียน_1226 งานจุดเทียน_1236 งานจุดเทียน_1263 งานจุดเทียน_1542 งานจุดเทียน_1746 งานจุดเทียน_1857 งานจุดเทียน_1876 งานจุดเทียน_1881 งานจุดเทียน_1940 งานจุดเทียน_1957 งานจุดเทียน_2153 งานจุดเทียน_2172 งานจุดเทียน_2190 งานจุดเทียน_2209 งานจุดเทียน_2233 งานจุดเทียน_2374 งานจุดเทียน_2402 งานจุดเทียน_2533 งานจุดเทียน_2555 งานจุดเทียน_2619 งานจุดเทียน_2670 งานจุดเทียน_2805 งานจุดเทียน_2925 งานจุดเทียน_2935 งานจุดเทียน_3164 งานจุดเทียน_3247 งานจุดเทียน_3254 งานจุดเทียน_3448 งานจุดเทียน_3517 งานจุดเทียน_3595 งานจุดเทียน_3680 งานจุดเทียน_3820 งานจุดเทียน_3825 งานจุดเทียน_4076 งานจุดเทียน_4321 งานจุดเทียน_4375 งานจุดเทียน_4493 งานจุดเทียน_4656 งานจุดเทียน_4791 งานจุดเทียน_4873 งานจุดเทียน_4967 งานจุดเทียน_4971 งานจุดเทียน_5054 งานจุดเทียน_5070 งานจุดเทียน_5105 งานจุดเทียน_5155 งานจุดเทียน_5301 งานจุดเทียน_5452 งานจุดเทียน_5511 งานจุดเทียน_5736 งานจุดเทียน_5935 งานจุดเทียน_6308 งานจุดเทียน_6398 งานจุดเทียน_6535 งานจุดเทียน_6682 งานจุดเทียน_6699 งานจุดเทียน_6753 งานจุดเทียน_6854 งานจุดเทียน_6929 งานจุดเทียน_6974 งานจุดเทียน_7007 งานจุดเทียน_7027 งานจุดเทียน_7156 งานจุดเทียน_7218 งานจุดเทียน_7253 งานจุดเทียน_7379 งานจุดเทียน_7549 งานจุดเทียน_7574 งานจุดเทียน_7589 งานจุดเทียน_7635 งานจุดเทียน_7889 งานจุดเทียน_7928 งานจุดเทียน_8024 งานจุดเทียน_8037 งานจุดเทียน_8108 งานจุดเทียน_8159 งานจุดเทียน_8172 งานจุดเทียน_8214 งานจุดเทียน_8409 งานจุดเทียน_8494 งานจุดเทียน_8544 งานจุดเทียน_8605 งานจุดเทียน_8635 งานจุดเทียน_8742 งานจุดเทียน_8930 งานจุดเทียน_8940 งานจุดเทียน_9000 งานจุดเทียน_9019 งานจุดเทียน_9079 งานจุดเทียน_9082 งานจุดเทียน_9277 งานจุดเทียน_9281 งานจุดเทียน_9282 งานจุดเทียน_9505 ดูงาน ป.พัน.20_23 ดูงาน ป.พัน.20_51 ดูงาน ป.พัน.20_88 ดูงาน ป.พัน.20_89 ดูงาน ป.พัน.20_109 ดูงาน ป.พัน.20_121 ดูงาน ป.พัน.20_123 ดูงาน ป.พัน.20_160 ดูงาน ป.พัน.20_197 ดูงาน ป.พัน.20_202 ดูงาน ป.พัน.20_209 ดูงาน ป.พัน.20_214 ดูงาน ป.พัน.20_249 ดูงาน ป.พัน.20_281 ดูงาน ป.พัน.20_282 ดูงาน ป.พัน.20_305 ดูงาน ป.พัน.20_320 ดูงาน ป.พัน.20_348 ดูงาน ป.พัน.20_461 ดูงาน ป.พัน.20_491 ดูงาน ป.พัน.20_515 ดูงาน ป.พัน.20_553 ดูงาน ป.พัน.20_562 ดูงาน ป.พัน.20_565 ดูงาน ป.พัน.20_616 ดูงาน ป.พัน.20_681 ดูงาน ป.พัน.20_711 ดูงาน ป.พัน.20_743 ดูงาน ป.พัน.20_800 ดูงาน ป.พัน.20_801 ดูงาน ป.พัน.20_875 ดูงาน ป.พัน.20_940 ดูงาน ป.พัน.20_947 ดูงาน ป.พัน.20_950 ดูงาน ป.พัน.20_958 ดูงาน ป.พัน.20_1035 ดูงาน ป.พัน.20_1071 ดูงาน ป.พัน.20_1095 ดูงาน ป.พัน.20_1103 ดูงาน ป.พัน.20_1124 ดูงาน ป.พัน.20_1159 ดูงาน ป.พัน.20_1177 ดูงาน ป.พัน.20_1196 ดูงาน ป.พัน.20_1205 ดูงาน ป.พัน.20_1227 ดูงาน ป.พัน.20_1256 ดูงาน ป.พัน.20_1322 ดูงาน ป.พัน.20_1347 ดูงาน ป.พัน.20_1401 ดูงาน ป.พัน.20_1451 ดูงาน ป.พัน.20_1455 ดูงาน ป.พัน.20_1466 ดูงาน ป.พัน.20_1471 ดูงาน ป.พัน.20_1480 ดูงาน ป.พัน.20_1488 ดูงาน ป.พัน.20_1508 ดูงาน ป.พัน.20_1527 ดูงาน ป.พัน.20_1529 ดูงาน ป.พัน.20_1537 ดูงาน ป.พัน.20_1556 ดูงาน ป.พัน.20_1589 ดูงาน ป.พัน.20_1601 ดูงาน ป.พัน.20_1609 ดูงาน ป.พัน.20_1653 ดูงาน ป.พัน.20_1680 ดูงาน ป.พัน.20_1714 ดูงาน ป.พัน.20_1775 ดูงาน ป.พัน.20_1846 ดูงาน ป.พัน.20_1858 ดูงาน ป.พัน.20_1862 ดูงาน ป.พัน.20_1890 ดูงาน ป.พัน.20_1918 ดูงาน ป.พัน.20_1919 ดูงาน ป.พัน.20_1929 ดูงาน ป.พัน.20_2003 ดูงาน ป.พัน.20_2036 ดูงาน ป.พัน.20_2056 ดูงาน ป.พัน.20_2070 ดูงาน ป.พัน.20_2108 ดูงาน ป.พัน.20_2184 ดูงาน ป.พัน.20_2185 ดูงาน ป.พัน.20_2235 ดูงาน ป.พัน.20_2273 ดูงาน ป.พัน.20_2276 ดูงาน ป.พัน.20_2315 ดูงาน ป.พัน.20_2330 ดูงาน ป.พัน.20_2357 ดูงาน ป.พัน.20_2358 ดูงาน ป.พัน.20_2398 ดูงาน ป.พัน.20_2416 ดูงาน ป.พัน.20_2450 ดูงาน ป.พัน.20_2466 ดูงาน ป.พัน.20_2502 ดูงาน ป.พัน.20_2504 ดูงาน ป.พัน.20_2506 ดูงาน ป.พัน.20_2525 ดูงาน ป.พัน.20_2537 ดูงาน ป.พัน.20_2547 ดูงาน ป.พัน.20_2573 ดูงาน ป.พัน.20_2578 ดูงาน ป.พัน.20_2586 ดูงาน ป.พัน.20_2587 ดูงาน ป.พัน.20_2615 ดูงาน ป.พัน.20_2625 ดูงาน ป.พัน.20_2635 ดูงาน ป.พัน.20_2647 ดูงาน ป.พัน.20_2654 ดูงาน ป.พัน.20_2712 ดูงาน ป.พัน.20_2727 ดูงาน ป.พัน.20_2734 ดูงาน ป.พัน.20_2750 ดูงาน ป.พัน.20_2765 ดูงาน ป.พัน.20_2803 ดูงาน ป.พัน.20_2829 ดูงาน ป.พัน.20_2937 ดูงาน ป.พัน.20_2951 ดูงาน ป.พัน.20_3002 ดูงาน ป.พัน.20_3031 ดูงาน ป.พัน.20_3069 ดูงาน ป.พัน.20_3085 ดูงาน ป.พัน.20_3148 ดูงาน ป.พัน.20_3156 ดูงาน ป.พัน.20_3169 ดูงาน ป.พัน.20_3202 ดูงาน ป.พัน.20_3217 ดูงาน ป.พัน.20_3248 ดูงาน ป.พัน.20_3306 ดูงาน ป.พัน.20_3321 ดูงาน ป.พัน.20_3394 ดูงาน ป.พัน.20_3403 ดูงาน ป.พัน.20_3450 ดูงาน ป.พัน.20_3466 ดูงาน ป.พัน.20_3474 ดูงาน ป.พัน.20_3517 ดูงาน ป.พัน.20_3576 ดูงาน ป.พัน.20_3580 ดูงาน ป.พัน.20_3606 ดูงาน ป.พัน.20_3613 ดูงาน ป.พัน.20_3627 ดูงาน ป.พัน.20_3652 ดูงาน ป.พัน.20_3695 ดูงาน ป.พัน.20_3760 ดูงาน ป.พัน.20_3781 ดูงาน ป.พัน.20_3789 ดูงาน ป.พัน.20_3799 ดูงาน ป.พัน.20_3839 ดูงาน ป.พัน.20_3893 ดูงาน ป.พัน.20_3894 ดูงาน ป.พัน.20_3973 ดูงาน ป.พัน.20_3993 ดูงาน ป.พัน.20_3997 ดูงาน ป.พัน.20_4000 ดูงาน ป.พัน.20_4115 ดูงาน ป.พัน.20_4188 ดูงาน ป.พัน.20_4199 ดูงาน ป.พัน.20_4224 ดูงาน ป.พัน.20_4226 ดูงาน ป.พัน.20_4233 ดูงาน ป.พัน.20_4248 ดูงาน ป.พัน.20_4288 ดูงาน ป.พัน.20_4319 ดูงาน ป.พัน.20_4325 ดูงาน ป.พัน.20_4332 ดูงาน ป.พัน.20_4339 ดูงาน ป.พัน.20_4399 ดูงาน ป.พัน.20_4495 ดูงาน ป.พัน.20_4518 ดูงาน ป.พัน.20_4540 ดูงาน ป.พัน.20_4554 ดูงาน ป.พัน.20_4585 ดูงาน ป.พัน.20_4619 ดูงาน ป.พัน.20_4772 ดูงาน ป.พัน.20_4819 ดูงาน ป.พัน.20_4865 ดูงาน ป.พัน.20_4925 ดูงาน ป.พัน.20_4939 ดูงาน ป.พัน.20_4955 ดูงาน ป.พัน.20_4962 ดูงาน ป.พัน.20_4991 ดูงาน ป.พัน.20_4993 ดูงาน ป.พัน.20_5024 ดูงาน ป.พัน.20_5037 ดูงาน ป.พัน.20_5049 ดูงาน ป.พัน.20_5076 ดูงาน ป.พัน.20_5103 ดูงาน ป.พัน.20_5134 ดูงาน ป.พัน.20_5169 ดูงาน ป.พัน.20_5176 ดูงาน ป.พัน.20_5186 ดูงาน ป.พัน.20_5267 ดูงาน ป.พัน.20_5294 ดูงาน ป.พัน.20_5306 ดูงาน ป.พัน.20_5310 ดูงาน ป.พัน.20_5323 ดูงาน ป.พัน.20_5346 ดูงาน ป.พัน.20_5365 ดูงาน ป.พัน.20_5370 ดูงาน ป.พัน.20_5380 ดูงาน ป.พัน.20_5403 ดูงาน ป.พัน.20_5407 ดูงาน ป.พัน.20_5408 ดูงาน ป.พัน.20_5440 ดูงาน ป.พัน.20_5474 ดูงาน ป.พัน.20_5485 ดูงาน ป.พัน.20_5489 ดูงาน ป.พัน.20_5514 ดูงาน ป.พัน.20_5528 ดูงาน ป.พัน.20_5610 ดูงาน ป.พัน.20_5626 ดูงาน ป.พัน.20_5645 ดูงาน ป.พัน.20_5669 ดูงาน ป.พัน.20_5676 ดูงาน ป.พัน.20_5699 ดูงาน ป.พัน.20_5714 ดูงาน ป.พัน.20_5737 ดูงาน ป.พัน.20_5756 ดูงาน ป.พัน.20_5759 ดูงาน ป.พัน.20_5768 ดูงาน ป.พัน.20_5784 ดูงาน ป.พัน.20_5826 ดูงาน ป.พัน.20_5851 ดูงาน ป.พัน.20_5870 ดูงาน ป.พัน.20_5876 ดูงาน ป.พัน.20_5917 ดูงาน ป.พัน.20_5965 ดูงาน ป.พัน.20_6162 ดูงาน ป.พัน.20_6213 ดูงาน ป.พัน.20_6307 ดูงาน ป.พัน.20_6315 ดูงาน ป.พัน.20_6360 ดูงาน ป.พัน.20_6361 ดูงาน ป.พัน.20_6380 ดูงาน ป.พัน.20_6503 ดูงาน ป.พัน.20_6515 ดูงาน ป.พัน.20_6524 ดูงาน ป.พัน.20_6538 ดูงาน ป.พัน.20_6571 ดูงาน ป.พัน.20_6774 ดูงาน ป.พัน.20_6808 ดูงาน ป.พัน.20_6817 ดูงาน ป.พัน.20_6844 ดูงาน ป.พัน.20_6848 ดูงาน ป.พัน.20_6853 ดูงาน ป.พัน.20_6912 ดูงาน ป.พัน.20_6944 ดูงาน ป.พัน.20_6964 ดูงาน ป.พัน.20_6967 ดูงาน ป.พัน.20_6983 ดูงาน ป.พัน.20_6985 ดูงาน ป.พัน.20_6998 ดูงาน ป.พัน.20_7011 ดูงาน ป.พัน.20_7038 ดูงาน ป.พัน.20_7068 ดูงาน ป.พัน.20_7084 ดูงาน ป.พัน.20_7097 ดูงาน ป.พัน.20_7114 ดูงาน ป.พัน.20_7118 ดูงาน ป.พัน.20_7135 ดูงาน ป.พัน.20_7153 ดูงาน ป.พัน.20_7155 ดูงาน ป.พัน.20_7190 ดูงาน ป.พัน.20_7212 ดูงาน ป.พัน.20_7234 ดูงาน ป.พัน.20_7262 ดูงาน ป.พัน.20_7310 ดูงาน ป.พัน.20_7346 ดูงาน ป.พัน.20_7371 ดูงาน ป.พัน.20_7404 ดูงาน ป.พัน.20_7411 ดูงาน ป.พัน.20_7413 ดูงาน ป.พัน.20_7452 ดูงาน ป.พัน.20_7457 ดูงาน ป.พัน.20_7471 ดูงาน ป.พัน.20_7474 ดูงาน ป.พัน.20_7499 ดูงาน ป.พัน.20_7515 ดูงาน ป.พัน.20_7517 ดูงาน ป.พัน.20_7562 ดูงาน ป.พัน.20_7565 ดูงาน ป.พัน.20_7582 ดูงาน ป.พัน.20_7592 ดูงาน ป.พัน.20_7610 ดูงาน ป.พัน.20_7629 ดูงาน ป.พัน.20_7645 ดูงาน ป.พัน.20_7691 ดูงาน ป.พัน.20_7713 ดูงาน ป.พัน.20_7742 ดูงาน ป.พัน.20_7748 ดูงาน ป.พัน.20_7759 ดูงาน ป.พัน.20_7822 ดูงาน ป.พัน.20_7847 ดูงาน ป.พัน.20_7865 ดูงาน ป.พัน.20_7893 ดูงาน ป.พัน.20_7947 ดูงาน ป.พัน.20_7963 ดูงาน ป.พัน.20_7966 ดูงาน ป.พัน.20_7976 ดูงาน ป.พัน.20_8000 ดูงาน ป.พัน.20_8001 ดูงาน ป.พัน.20_8080 ดูงาน ป.พัน.20_8085 ดูงาน ป.พัน.20_8087 ดูงาน ป.พัน.20_8102 ดูงาน ป.พัน.20_8158 ดูงาน ป.พัน.20_8206 ดูงาน ป.พัน.20_8212 ดูงาน ป.พัน.20_8238 ดูงาน ป.พัน.20_8252 ดูงาน ป.พัน.20_8264 ดูงาน ป.พัน.20_8310 ดูงาน ป.พัน.20_8328 ดูงาน ป.พัน.20_8331 ดูงาน ป.พัน.20_8333 ดูงาน ป.พัน.20_8380 ดูงาน ป.พัน.20_8413 ดูงาน ป.พัน.20_8422 ดูงาน ป.พัน.20_8426 ดูงาน ป.พัน.20_8434 ดูงาน ป.พัน.20_8472 ดูงาน ป.พัน.20_8502 ดูงาน ป.พัน.20_8505 ดูงาน ป.พัน.20_8529 ดูงาน ป.พัน.20_8568 ดูงาน ป.พัน.20_8579 ดูงาน ป.พัน.20_8609 ดูงาน ป.พัน.20_8622 ดูงาน ป.พัน.20_8631 ดูงาน ป.พัน.20_8636 ดูงาน ป.พัน.20_8687 ดูงาน ป.พัน.20_8719 ดูงาน ป.พัน.20_8726 ดูงาน ป.พัน.20_8728 ดูงาน ป.พัน.20_8731 ดูงาน ป.พัน.20_8741 ดูงาน ป.พัน.20_8799 ดูงาน ป.พัน.20_8816 ดูงาน ป.พัน.20_8820 ดูงาน ป.พัน.20_8840 ดูงาน ป.พัน.20_8916 ดูงาน ป.พัน.20_8926 ดูงาน ป.พัน.20_8937 ดูงาน ป.พัน.20_8950 ดูงาน ป.พัน.20_9039 ดูงาน ป.พัน.20_9109 ดูงาน ป.พัน.20_9134 ดูงาน ป.พัน.20_9137 ดูงาน ป.พัน.20_9152 ดูงาน ป.พัน.20_9155 ดูงาน ป.พัน.20_9214 ดูงาน ป.พัน.20_9271 ดูงาน ป.พัน.20_9323 ดูงาน ป.พัน.20_9327 ดูงาน ป.พัน.20_9328 ดูงาน ป.พัน.20_9329 ดูงาน ป.พัน.20_9334 ดูงาน ป.พัน.20_9345 ดูงาน ป.พัน.20_9371 ดูงาน ป.พัน.20_9375 ดูงาน ป.พัน.20_9384 ดูงาน ป.พัน.20_9397 ดูงาน ป.พัน.20_9401 ดูงาน ป.พัน.20_9403 ดูงาน ป.พัน.20_9409 ดูงาน ป.พัน.20_9424 ดูงาน ป.พัน.20_9436 ดูงาน ป.พัน.20_9444 ดูงาน ป.พัน.20_9475 ดูงาน ป.พัน.20_9513 ดูงาน ป.พัน.20_9523 ดูงาน ป.พัน.20_9527 ดูงาน ป.พัน.20_9575 ดูงาน ป.พัน.20_9661 ดูงาน ป.พัน.20_9662 ดูงาน ป.พัน.20_9696 ดูงาน ป.พัน.20_9701 ดูงาน ป.พัน.20_9702 ดูงาน ป.พัน.20_9728 ดูงาน ป.พัน.20_9786 ดูงาน ป.พัน.20_9843 ดูงาน ป.พัน.20_9857 ดูงาน ป.พัน.20_9863 ดูงาน ป.พัน.20_9864 ดูงาน ป.พัน.20_9874 ดูงาน ป.พัน.20_9899 ดูงาน ป_0.พัน.20_2398 ดูงาน ป_0.พัน.20_7471 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1