การประชุมพัฒนาระบบเยาวชนอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค กองกิจการนิสิต ได้ส่ง ว่าที่ ร.อ.ชยาศิษย์ คำสายพรม นางอรวรรณ ด้วงฉิม นางสาวพรรนิพา ใจดี และนายไชยยงค์ นวลใจบุตร เข้าร่วมการประชุมพัฒนาระบบเยาวชนอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย จัดโดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง โดยเนื้อหาเน้นการจัดกิจกรรมสุนทรียสนทนา เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน การทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน และการดำเนินงานด้านอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 27 30 29 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1