โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงาน ด้านรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง
เมื่อวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2559 ที่ผ่าน สถาบันเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง นำโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นสถาบันแม่ข่าย ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงาน ด้านรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง (ช่วงที่ 1 นำเสนอโครงการด้านรณรงค์ป้องกันแก้ไขฯ ของสถาบันเครือข่าย) ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พลาซ่าจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้นำเสนอโครงการที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของตน แก่ท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และได้นำโครงการกลับไปปรับแก้ พร้อมกับการจัดโครงการนั้นๆในสถาบันของตนเองภายใต้งบประมานที่ได้รับจัดสรรไป ทั้งนี้ ไปรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นุชนาฎ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้
DSC_0007 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0043 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0076 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0085 DSC_0087 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0096 DSC_0100 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0108 DSC_0109 DSC_0110 DSC_0112 DSC_0114 DSC_0115 DSC_0116 DSC_0120 DSC_0122 DSC_0123 DSC_0125 DSC_0126 DSC_0127 DSC_0128 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0131 DSC_0132 DSC_0133 DSC_0135 DSC_0137 DSC_0138 DSC_0140 DSC_0141 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0147 DSC_0152 DSC_0154 DSC_0156 DSC_0157 DSC_0159 DSC_0160 DSC_0164 DSC_0165 DSC_0168 DSC_0172 DSC_0173 DSC_0176 DSC_0178 DSC_0180 DSC_0181 DSC_0183 DSC_0185 DSC_0186 DSC_0189 DSC_0190 DSC_0192 DSC_0193 DSC_0196 DSC_0197 DSC_0198 DSC_0200 DSC_0203 DSC_0204 DSC_0205 DSC_0207 DSC_0210 DSC_0211 DSC_0215 DSC_0216 DSC_0217 DSC_0218 DSC_0219 DSC_0220 DSC_0224 DSC_0226 DSC_0227 DSC_0229 DSC_0230 DSC_0232 DSC_0233 DSC_0234 DSC_0235 DSC_0236 DSC_0237 DSC_0239 DSC_0240 DSC_0241 DSC_0242 DSC_0243 DSC_0244 DSC_0246 DSC_0248 DSC_0249 DSC_0250 DSC_0252 DSC_0253 DSC_0254 DSC_0255 DSC_0256 DSC_0257 DSC_0258 DSC_0259 DSC_0263 DSC_0264 DSC_0266 DSC_0268 DSC_0270 DSC_0273 DSC_0274 DSC_0275 DSC_0277 DSC_0278 DSC_0279 DSC_0280 DSC_0281 DSC_0282 DSC_0283 DSC_0285 DSC_0286 DSC_0287 DSC_0288 DSC_0289 DSC_0290 DSC_0291 DSC_0292 DSC_0293 DSC_0294 DSC_0295 DSC_0296 DSC_0297 DSC_0298 DSC_0299 DSC_0300 DSC_0301 DSC_0302 DSC_0304 DSC_0305 DSC_0306 DSC_0307 DSC_0309 DSC_0310 DSC_0311 DSC_0312 DSC_0313 DSC_0316 DSC_0317 DSC_0318 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1