อบรม"เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์ (ภาคเหนือ)"
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ว่าที่ร้อยเอกชยาศิษย์ คำสายพรม นักวิชาการศึกษา ตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรม"เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์ (ภาคเหนือ)" เป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนำบุคลากรและประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและรู้เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจสุรา และเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ซึ่งใช้ระยะเวลาการอบรม 2 วัน คือวันที่ 4 -5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
8 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 13 1 2 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1