โครงการอบรมหลักสูตรอำนวยการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับจังหวัด/อำเภอ พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 จัดโครงการอบรมหลักสูตรอำนวยการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับจังหวัด/อำเภอ พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก โดยเชิญสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาศึกษา กศน.สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและการเฝ้าระวังเยาวชนในสถานศึกษาตามแผนประชารัฐร่วมใจ แนวคิดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนระดับต่างๆ ตลอดจนรูปแบบ แนวทางการบูรณาการการทำงานในพื้นที่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มอบหมาย ว่าที่ ร.อ.ชยาศิษย์ คำสายพรม ผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1