เตรียมความพร้อม ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เดินทางมาต้อนรับ และให้โอวาท และการปฏิบัติตัวในการอยู่ค่าย จากนั้นได้มีการบรรยาย "สร้างแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง" โดย ดร.อนวัช มีเคลือบ เป็นวิทยากร จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มจับสลากลงบ้านเกษตรกร ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และจะเดินทางไปเข้าค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2559
IMG_3435 IMG_3439 IMG_3440 IMG_3458 IMG_3468 IMG_3473 IMG_3478 IMG_3479 IMG_3480 IMG_3481 IMG_3482 IMG_3483 IMG_3484 IMG_3485 IMG_3486 IMG_3487 IMG_3488 IMG_3492 IMG_3493 IMG_3498 IMG_3502 IMG_3508 IMG_3510 IMG_3512 IMG_3514 IMG_3517 IMG_3519 IMG_3521 IMG_3532 IMG_3534 IMG_3536 IMG_3537 IMG_3538 IMG_3539 IMG_3541 IMG_3542 IMG_3543 IMG_3544 IMG_3545 IMG_3574 IMG_3583 IMG_3598 IMG_3599 IMG_3655 IMG_3656 IMG_3657 IMG_3659 IMG_3665 IMG_3667 IMG_3668 IMG_3671 IMG_3673 IMG_3675 IMG_3676 IMG_3677 IMG_3678 IMG_3679 IMG_3680 IMG_3681 IMG_3682 IMG_3683 IMG_3684 IMG_3685 IMG_3686 IMG_3687 IMG_3688 IMG_3691 IMG_3692 IMG_3697 IMG_3698 IMG_3699 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1