โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เมื่อวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2559 หน่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานกิจกรรม กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยรองศาสตราจารย์นุชนาฎ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำบุคลากรกองกิจการนิสิต และนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติธรรม–เจริญสมาธิภาวนา ณ วัดป่าน้ำโจน ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกและปฏิบัติธรรม–เจริญสมาธิภาวนา และสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ได้รับการฝึกและปฏิบัติจากท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าน้ำโจน ที่ได้มีเมตตาให้คติธรรม และธรรมะ เพื่อปรับใช้ในชีวิต ตลอดจนการการสอนให้ฝึกสติ ถือศีล ปฏิบัติสมาธิ รวมไปถึงให้มีระเบียบ วินัย และสอนการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมปัจจุบัน
IMG_0072 IMG_0073 IMG_0076 IMG_0078 IMG_0079 IMG_0080 IMG_0086 IMG_0087 IMG_0088 IMG_0089 IMG_0090 IMG_0091 IMG_0092 IMG_0093 IMG_0094 IMG_0095 IMG_0096 IMG_0098 IMG_0099 IMG_0100 IMG_0101 IMG_0102 IMG_0104 IMG_0106 IMG_0107 IMG_0111 IMG_0113 IMG_0114 IMG_0115 IMG_0116 IMG_0118 IMG_0119 IMG_0120 IMG_0121 IMG_0122 IMG_0123 IMG_0124 IMG_0131 IMG_0133 IMG_0134 IMG_0135 IMG_0137 IMG_0139 IMG_0140 IMG_0141 IMG_0152 IMG_0157 IMG_0158 IMG_0159 IMG_0160 IMG_0161 IMG_0162 IMG_0163 IMG_0164 IMG_0166 IMG_0168 IMG_0169 IMG_0170 IMG_0171 IMG_0173 IMG_0175 IMG_0176 IMG_0177 IMG_0178 IMG_0179 IMG_0182 IMG_0184 IMG_0185 IMG_0186 IMG_0188 IMG_0189 IMG_0190 IMG_0191 IMG_0193 IMG_0194 IMG_0196 IMG_0198 IMG_0199 IMG_0202 IMG_0203 IMG_0206 IMG_0207 IMG_0208 IMG_0210 IMG_0211 IMG_0212 IMG_0213 IMG_0214 IMG_0219 IMG_0221 IMG_0222 IMG_0223 IMG_0225 IMG_0226 IMG_0233 IMG_0234 IMG_0235 IMG_0236 IMG_0237 IMG_0238 IMG_0239 IMG_0240 IMG_0241 IMG_0242 IMG_0243 IMG_0246 IMG_0249 IMG_0250 IMG_0251 IMG_0252 IMG_0253 IMG_0254 IMG_0255 IMG_0256 IMG_0260 IMG_0263 IMG_0266 IMG_0267 IMG_0268 IMG_0269 IMG_0270 IMG_0274 IMG_0275 IMG_0278 IMG_0279 IMG_0283 IMG_0284 IMG_0288 IMG_0292 IMG_0296 IMG_0297 IMG_0301 IMG_0304 IMG_0308 IMG_0314 IMG_0315 IMG_0317 IMG_0319 IMG_0320 IMG_0321 IMG_0322 IMG_0323 IMG_0324 IMG_0325 IMG_0326 IMG_0327 IMG_0328 IMG_0329 IMG_0330 IMG_0331 IMG_0333 IMG_0335 IMG_0336 IMG_0338 IMG_0339 IMG_0340 IMG_0341 IMG_0342 IMG_0343 IMG_0345 IMG_0346 IMG_0348 IMG_0349 IMG_0350 IMG_0352 IMG_0355 IMG_0356 IMG_0357 IMG_0358 IMG_0359 IMG_0360 IMG_0361 IMG_0362 IMG_0363 IMG_0364 IMG_0366 IMG_0367 IMG_0368 IMG_0370 IMG_0371 IMG_0372 IMG_0374 IMG_0375 IMG_0376 IMG_0377 IMG_0378 IMG_0379 IMG_0380 IMG_0381 IMG_0382 IMG_0384 IMG_0385 IMG_0386 IMG_0387 IMG_0388 IMG_0389 IMG_0390 IMG_0391 IMG_0392 IMG_0393 IMG_0394 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1