กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างานบุคลากร และผู้นำนิสิต ร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ด้านกิจการนิสิตและการจัดกิจกรรมขององค์กรกิจกรรม ณ ประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนิสิต ขององค์กรกิจกรรมส่วนกลางกันอย่างเป็นกันเอง
IMG_3913 DSC_0002 DSC_0008 DSC_0019 IMG_3915 IMG_3916 IMG_3917 IMG_3918 IMG_3919 IMG_3920 IMG_3921 IMG_3922 IMG_3923 IMG_3924 IMG_3925 IMG_3926 IMG_3927 IMG_3928 IMG_3929 IMG_3930 IMG_3931 IMG_3932 IMG_3933 IMG_3934 IMG_3935 IMG_3936 IMG_3937 IMG_3938 IMG_3939 IMG_3940 IMG_3942 IMG_3943 IMG_3944 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0017 IMG_3948 IMG_3949 IMG_3950 IMG_3951 IMG_3952 IMG_3953 IMG_3954 IMG_3955 IMG_3956 IMG_3957 IMG_3961 IMG_3962 IMG_3966 IMG_3968 IMG_3969 IMG_3970 IMG_3974 IMG_3976 IMG_3983 IMG_3984 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0045 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1