:::ภาพกิจกรรมนิสิต:::

พัฒนาผู้นำนิสิต
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
พิธีบรวงสรวงสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ป้องกันสาธารณภัย
พิธีไหว้ครู
สานขวัญลูกนเรศวร
กีฬาน้องใหม่ 
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
นเรศวรมินิมาราธอน
 เปิดศูนย์ออกกำลังกาย
 ครบวงจร
กีฬาชาวหอ ครั้งที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

   เปิดศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา

                    รศ.ดร มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดี (มน.) พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นประธาน เปิดศูนย์แนะแนวและ ให้คำปรึกษา และนิทรรศการสุขภาพจิต วัยรุ่น เมื่อวันที่  พฤศจิกายน 2545  ณ อาคารอเนกประสงค์

 
 
home