:::ภาพกิจกรรมนิสิต:::

พัฒนาผู้นำนิสิต
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
พิธีบรวงสรวงสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ป้องกันสาธารณภัย
พิธีไหว้ครู
สานขวัญลูกนเรศวร
กีฬาน้องใหม่ 
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
นเรศวรมินิมาราธอน
 comingsoom

 

 

 

 

 

 

 

  การเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของบัณฑิต 2002

                  ผศ.ชาลี  ทองเรืองรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต   มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ ประเภทต่างๆ ในรายการ
,  การแข่งขัน NU VOICE ซึ่งก็มีนิสิต ม.นเรศวรสน  ใจร่วมเข้าแข่งขันอย่างมากมายในครั้งนี้ โดยได้จัด  วันเวลา
   ในการประกวด 2 วัน คือ เมื่อวันที่ 26-27    ม.ค. 46 ณ ลานจอดรถ อาคารอเนกประสงค์
  


   

 


home