:::ภาพกิจกรรมนิสิต:::

พัฒนาผู้นำนิสิต
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
พิธีบรวงสรวงสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ป้องกันสาธารณภัย
พิธีไหว้ครู
สานขวัญลูกนเรศวร
กีฬาน้องใหม่ 
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
นเรศวรมินิมาราธอน
 เปิดศูนย์ออกกำลังกาย
 ครบวงจร
กีฬาชาวหอ ครั้งที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 พลังธรรม พลังแห่งชีวิต

                   ดร.พระครูอาทรประชานาถ จากวัดพระบาทน้ำพุ เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "พลังธรรม
 พลังแห่งชีวิต" โดยได้ให้คติธรรมในการดำรงชีวิต อย่าวมีพลัง มีสติปัญญา ไม่กลัวต่อปัญหา และบรรยายถึงผู้ที่ป่วย
 เป็นโรคเอดส์ ที่หมดพลังแห่งชีวิต และที่ยังมีพลังใจในการดำิเนินชีวิต ซึ่งนิสิตมน. ได้ให้ความสนใจและร่วมรับฟังเมื่อ
 วันที่ 14 ม.ค. 46 ณ อาคารกิจกรรม

  


home