.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัยรุ่นสดใส

             งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการ "บริหารจิตพิชิตปัญหายาเสพติด" เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
 2546 ณ ห้อง Main conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ตัวแทนนิสิตจาก
 ทุกคณะเข้าร่วม จำนวน 150 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทางสภาพจิตใจของนิสิตเพื่อให้นิสิตนำ
หลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดและอบายมุขทุกรูปแบบ มีคุณภาพชีวิตและเป็น
แบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่นในสังคม โดยพระครูปลัดวิมลศิริวัฒน์ ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ (วัดวังหิน) 
บรรยาย เรื่อง "การบริหารจิตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต" พระมหานพนัฐ กิตติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดหลวง จ.พิจิตร 
บรรยายเรื่อง "คุณค่าของชีวิต" คุณเปรมฤดี ชามพูนท อดีตนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก บรรยายเรื่อง 
"ปัญหายาเสพติดและแนวทางการแก้ไขปัญหา" และ คุณสุกิต เขียวพฤกษ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ บรรยายเรื่อง "ถนนชีวิต" และมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตด้วย
กลับหน้าหลัก