.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหัศจรรย์แห่งการคิด

         ผศ.ชาลี ทองเรืองรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวว่า งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
     จัดโครงการอบรม "มหัศจรรย์แห่งการคิด :    การคิดเชิงบวก , เชิงสร้างสรรค์ และเชิง
     กลยุทธ์" (Magic of Thinking :       Positive ,Creative and Strategic 
    Thinking) เมื่อ วันที่ 14 - 15 สิงหาคม   2546 ณ ห้อง Main  conference ตึก 
      IT โดยมีผู้เข้าอบรม 80 คน
กลับหน้าหลัก