.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ

         โครงการสัมมนาผู้ประกอบการร้านค้าในความ รับผิดชอบของกองกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 30 
        พฤษภาคม 2546 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ  ห้อง  Auditorium  อาคารศูนย์บริการเทคโน
        โลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้วิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
        สิ่งแวดล้อม  คือ รศ.เดช  วัฒนชัยยิ่งเจริญ และรศ.พันธ์ณรงค์  จันทร์แสงศรี นอกจากนั้นยังมี
        การสรุปผลการทดสอบความสะอาดภาชนะ สัมผัสอาหารและมือผู้ประกอบการ โดยทั้งหมด
        ได้รับเกียรติบัตรจำนวน 40 คนกลับหน้าหลัก