.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริหารจิตพิชิตยาเสพติด

          งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการ "บริหารจิตพิชิตปัญหายาเสพติด" ในวันที่ 8 สิงหาคม 
2546 ณ ห้อง Main conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ตัวแทนนิสิต
จากทุกคณะเข้าร่วม จำนวน 150 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทางสภาพจิตใจของนิสิต 
เพื่อให้นิสิตนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดและอบายมุขทุกรูปแบบ 
มีคุณภาพชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่นในสังคม โดยพระครูปลัดวิมลศิริวัฒน์ ประธานศูนย์พัฒนาจิต
เฉลิมพระเกียรติ (วัดวังหิน) บรรยาย เรื่อง "การบริหารจิตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต" พระมหานพนัฐ กิตติปัญโญ 
เจ้าอาวาสวัดหลวง จ.พิจิตร บรรยายเรื่อง "คุณค่าของชีวิต" คุณเปรมฤดี ชามพูนท อดีตนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 
บรรยายเรื่อง "ปัญหายาเสพติดและแนวทางการแก้ไขปัญหา" และ คุณสุกิต เขียวพฤกษ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
บรรยายเรื่อง "ถนนชีวิต" และมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตด้วย

กลับหน้าหลัก