.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสัมมนากิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่

  เมื่อวันที่ 11 12 มีนาคม 2546 กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการสัมมนากิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ณ 
ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.ชาลี ทองเรือง 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งบรรยายและตอบ
ข้อซักถาม ในหัวข้อประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่องกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ 
หลังจากนั้นได้แบ่งกลุ่มนิสิตออกเป็น 4 กลุ่ม คือกลุ่ม
พี่เชียร์ , สันทนาการ , สวัสดิการพยาบาล และวินัย 
โดยได้รับการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ฝึกทักษะ
และเทคนิคการนำร้องเพลงมหาวิทยาลัย , ฝึกทักษะ
และเทคนิคการนำกิจกรรมสันทนาการ , ฝึกทักษะและเทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องต้น , บทบาทและหน้าที่ของ
พี่วินัย , การจัดทำแผนการปฏิบัติการ (Action Plan) และสัมมนากลุ่มย่อย เรื่องรูปแบบกิจกรรมรับน้องเชิง
สร้างสรรค์ โดยองค์การนิสิต ซึ่งตัวแทนนิสิตในกลุ่มต่างๆได้ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วม
โครงการในครั้งนี้ว่า

                       หลังจากเข้าร่วมโครงการสัมมนาครั้งนี้แล้ว ทำให้ผมได้รู้แนวทางในการทำกิจกรรมสันทนาการ
 และได้รู้จักเพื่อนที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ ของคณะอื่นด้วย และตอนนี้ด้านกิจกรรมสันทนาการก็กำลังคิดหาเกมส์ใหม่ ๆ
ที่แปลกออกไป เพราะตอนนี้กิจกรรมสันทนาการของหลายๆมหาวิทยาลัยก็ใช้คล้ายกัน เราน่าจะคิดหาเกมส์ให้น้องๆ
สนุกและได้รู้จักกันมากขึ้นด้วย และฝากถึงน้องๆเฟรชชี่ปีหน้าด้วยว่า พี่จะพยายามสันทนาการน้อง ๆห้สนุกสนาน
 ก็ขอให้น้องๆร่วมสนุกกับพี่ๆให้เต็มที่แล้วกันครับ จากความคิดเห็นของตัวแทนกลุ่มพี่สันทนาการ 
(นายณัฐวัฒน์ เบญจสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์)

      ปีที่แล้วผมก็เคยเป็นพี่เชียร์และเข้าร่วมโครงการแบบนี้แล้ว ในปีนี้เป็นพี่วินัย ซึ่งก่อนเข้าร่วมโครงการก็คิดว่า
 พี่วินัยนั้นมีหน้าที่คอยอบรม โดยใช้คำพูดเสียงดัง คอยแนะนำและถ้าน้องไม่ทำตามก็จะถูกทำโทษ แต่หลังจากที่เข้าร่วม
โครงการแล้ว ก็ทราบว่าพี่วินัยที่มาทำโทษเรา ก็เพราะอยากให้เราสามัคคีกัน รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อาจจะดูเหมือน
เผด็จการแต่มันไม่ใช่ และในปีนี้ เราก็จะทำตามกฎของมหาวิทยาลัย แต่จะลดความรุนแรงและบทลงโทษ ที่หนักๆลง และเน้นในเรื่องของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความรักในสถาบัน และฝากถึงน้องๆว่าพี่วินัยรักน้องทุกคนไม่ได้มีจิตใจ
ป่าเถื่อนโหดร้าย และที่มาทำหน้าที่นี้ ก็เพื่อเป็นการทำให้น้องรักกันสามัคคีกัน และอยากบอกเพื่อนๆว่าให้มองพี่วินัยใน
ทางที่ดีหน่อยครับ เสียงของตัวแทนของกลุ่มพี่วินัย 
นายกอบศักดิ์ รูปปัทม์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ฯ)
  
นางสาวศิริกัญญา สุขเกษม นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตัวแทนของกลุ่มพี่เชียร์       สำหรับความรู้สึกที่มีต่อโครงการนี้คือได้รับความรู้ไปบ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ จากที่เคยอบรมที่ผ่านมา เพราะวิทยากรยังไม่มีความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆมามากนัก แต่สำหรับน้องที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมอาจจะได้รับ
ความรู้ไปมาก และสิ่งที่ต้องการจากการเข้าร่วมโครงการ คือความรู้ใหม่ ๆเกี่ยวกับการทำให้น้องใหม่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ โดยเราไม่ต้องใช้คำพูดหรือการข่มขู่น้องมาก เพราะพี่เชียร์มีหน้าที่
พยายามชักจูงให้น้องใหม่รักในมหาวิทยาลัยและคณะของตนเอง ต้องใช้คำพูดที่ดีกับน้องให้มากที่สุด ทำให้น้อง
เชื่อฟังคำสั่ง และเป็นผู้นำที่ดีให้กับน้อง ๆ มากที่สุด และที่ผ่านมาอาจจะเคยมีปัญหาว่า
กลุ่มพี่เชียร์แต่ละคณะมีอคติต่อกันแล้วไปปลูกฝังหรือสอนน้องให้แข่งขันกันตลอดเวลา ทำให้น้องแต่ละคณะ
เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน แต่จากการสัมมนาในครั้งนี้แล้วทำให้พี่เชียร์แต่ละคณะได้คุยปรึกษากันว่า
ควรจะปลูกฝังน้องให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน เป็นเลือดเทาแสดเดียวกัน ไม่ควรจะแก่งแย่งชิงดีกันมากมาย และฝากถึง
น้องใหม่เฟรชชี่ว่า ให้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะมารับสิ่งดีๆและความรู้สึกที่ดีจากพี่ทุกคน เพราะพี่ทุกคนทำทุกอย่างไป
ด้วยความหวังดี และปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งแตกต่างจากระดับมัธยมมากค่ะ

 


กลับหน้าหลัก