.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสัมนนากิจกรรมนิสิต

   โครงการสัมมนากิจกรรมนิสิต  จัดขึ้นเพื่อให้   กลุ่มผู้นำนิสิตได้ร่วมตกลงวางแผนกิจกรรมใน
   ปีการศึกษา 2546 โดยมีผู้นำนิสิต อาทิ องค์การนิสิต สภานิสิต  สโมสรนิสิต  ชมรมต่างๆ และ
   ทางกองกิจการนิสิตได้เชิญวิทยากร อาจารย์ทนง   ทองเต็ม มาร่วมจัดกิจกรรมที่ทำให้ผู้นำนิสิตมี
   ทิศทางการทำงานร่วมกันแบบเป็นทีม เมื่อวันที่   5 - 7 มีนาคม 2546 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   วิทยาเขตพะเยา จังหวัดพะเยา่

  
 
 


กลับหน้าหลัก