.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษากองกิจการนิสิต

     โดยคณะกรรมการฯได้มีการประชุมตั้งประเด็นคำถาม รับฟังการนำเสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
และซักถามตามประเด็นคำถามที่ตั้งไว้หลักจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและสังเกตการ
ทำงานภายในกองกิจการนิสิตด้วย นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้กล่าวถึงการประเมินในครั้งนี้ว่า เป็นสิ่งที่ดีเพราะ การประเมินก็เปรียบเสมือนกระจกที่ส่องเรา ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน เป็นอย่างไร ตามองค์ประกอบจริงๆแล้ว ยังมีเรื่องอีกเยอะที่จะสะท้อนถึงการปฏิบัติงานของพวกเรา ผลการประเมินที่ออกมา กองกิจการนิสิตก็อยู่ในระดับกลาง คือ 2.68 จาก 5 คะแนน ถ้าเราจะอยู่ในเกณฑ์ดี ต้องได้ 3 ขึ้นไป บางส่วนที่เรายังต้องปรับปรุงแก้ไขเราก็ต้องยอมรับ เช่น การให้บริการต่าง ๆ การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้ดีขึ้น การปรับขอบข่ายของงานที่เรายังเข้าไปไม่ถึงให้ขยายกว้างมากขึ้น ครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกที่เราได้รับการประเมินภายใน สรุปภาพรวมแล้ว บริการของเราอาจจะยังดูเหมือนว่ายัง Service mind ไม่เต็มที่ เราต้องทำให้ภาพการบริการออกมาชัดเจนมากกว่านี้ ความเข้าใจในนโยบายอาจจะยังไม่ตรงกัน ครั้งต่อไปในปีหน้า คะแนนเราคงต้องเพิ่มขึ้น เพราะครั้งนี้เป็นการประเมินโดยดูจากเอกสารย้อนหลังไป ซึ่งงานบางอย่างเราก็ได้ทำรุดหน้าไปแล้ว การประเมินเป็นการทำให้พวกเราตื่นตัวในการทำงาน เพราะพวกเราให้ความสำคัญกับการประเมินอยู่แล้ว ต่อไปเมื่อทำงานเสร็จ เราต้องมีการเก็บเอกสารเอาไว้เสมอ เพื่อเป็นหลักฐานในการประเมินครั้งต่อไปภาพกิจกรรม การตรวจสอบ

 

 


 


กลับหน้าหลัก