.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีไหว้ครู

            กิจกรรมโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 18  - 20 กรกฎาคม 2546  ณ
  โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองบิน 46 , ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ไร่ใหญ่ อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก 
  และเขาค้อรีสอร์ท จังหวัด เพชรบูรณ์โดยรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์
 และพัฒนาสังคม ชมรมละ 5 คน และสโมสรนิสิตคณะละ 3 คน
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
 เกิดความเข้าใจในทิศทางการป้องกันยาเสพติดอย่างชัดเจน ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
 สถานการณ์ของสังคมปัจจุบัน และสามารถเป็นแกนนำในการให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้แก่
 เพื่อนนิสิต นักศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษาและสังคม เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และฝึกทักษะในการแก้ไข
 ปัญหายาเสพติดในสถาบัน และสร้างเครือข่ายแกนนำป้องปรามปัญหายาเสพติดในสถาบันโดยจะนำผู้เข้าร่วม
 โครงการเยี่ยมชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดผู้เสพยาเสพติด และอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการ
 เรียนรู้ ในหัวข้อ "บทบาทเยาวชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด ,อาสาสมัครพัฒนากับการป้องกัน
 ปัญหายาเสพติดในสถาบัน , รูปแบบกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถาบัน โดย  
  ผศ.วิมาลา ชโยดมและคณะ
และอบรมการสร้างเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด : การหาแหล่งข่าวข้อมูลยาเสพติด 
 กลับหน้าหลัก