.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมวิทยากรแกนนำต้านยาเสพติด

         อบรมวิทยากรแกนนำป้องปราบยาเสพติด จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายเรื่องป้องปราบยา
    เสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นตัวแทนแต่ละคณะรวมถึงวิทยาเขตสารสนเทศจังหวัดพะเยา
    และบุคลากรกองกิจการนิสิต รวมทั้งสิ้น 60 คน  เมื่อวันที่ 11-13 สิงหาคม ณ  โรงแรมดิอิมพี-
    เรียล    ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท
กลับหน้าหลัก