.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาู

             รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน.  เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอาจารย์
     ที่ปรึกษา จัดขี้นเพื่อให้ความรู้ในด้านการให้คำปรึกษากับนิสิต โดยเน้นเรื่องจิตวิทยาใน
     การพูดคุยให้คำปรึกษา เมื่อวันที่ 1 - 2 ส.ค.  2546 ณ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

 

กลับหน้าหลัก