.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฐมนิเทศนิสิตเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิตร่วมกับ ธนาคารกรุุงไท จัดปฐมนิเทศนิสิตเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
   โดยมีผศ.ชาลี  ทองเรือง    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธาน   เปิดการปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 
   25 มิ.ย.46       ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคาร  อเนกประสงค
กลับหน้าหลัก