.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมปฎิบัติการ 5 ส.

           กองกิจการนิสิต จัดอบรมการทำงานแบบ 5 ส.ครั้งที่ 2 โดยมีวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ
           จารุุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ให้ความรู้ในการปฎิบัติงาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 ณ ห้องประชุม
           กองแผนงาน ชั้นที่ 3
กลับหน้าหลัก