.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมนิสิตเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน

            กองกิจการนิสิตร่วมกับหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ "ฝึกอบรมนิสิตเพื่อ
 ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน" เมื่อวันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2546 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์
 รีสอร์ท พิษณุโลก โดยเชิญผู้แทนนิสิตและบุคลากรจากทุกคณะ บุคลากรจากสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 กองบริการการศึกษา สำนักหอสมุด ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ยามรักษาการณ์ เจ้าหน้าที่
 ตำรวจ ผู้นำชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่ามน. และผู้ปกครองนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต
 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนให้มีบทบาทในการช่วย
 รณรงค์การประกันคุณภาพภายในเพื่อจะได้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ ศึกษาของมหาวิทยาลัย
 ตามเจตนารมย์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการ
 อุดมศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยาย เรื่อง "แนวความคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมนิสิตเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
 การประกันคุณภาพภายใน" หลังจากนั้น รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี พูดคุยกับผู้นำนิสิตและผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง 
 การประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมด้วยวิทยากร : รศ.ดร.สุพักตร์ พ่วงบางโพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ , ผศ.ดร.วิบูลย์ 
 วัฒนาธร ผู้ช่วยอธิการบดี , ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ,อ.ดำรงค์ศักดิ์ เป๊กทอง รองคณบดีฝ่าย
 กิจการนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ และคุณกมลชนก กำเนิดนก หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต

 

กลับหน้าหลัก