.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชทานปีริญญาบัตร ปีการศึกษา 2546

             มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตที่จบการศึกษา ทั้งรัดับปริญญาตรี
             ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 5412 คน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 โดยผศ.ชาลี  ทองเรือง
             รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิต
             ใหม่ทุกท่าน

 
 กลับหน้าหลัก