.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต จาก สพจล.

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร
          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ  จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับและบรรยายงานด้านกิจการนิสิต
          จากนั้นทางนายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นายธเนศ  ทองเดชศรี บรรยายด้านขององค์การนิสิต
          และพาเยี่ยมชมงานเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547  

 กลับหน้าหลัก