.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกวดหอพักและสัมมนาหาเครือข่ายหอพักสีขาว

           กำหนดจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 5 - 29 ส.ค. 2546 เริ่มจากการประชุม
ร่วมกันเพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของหอพักรอบมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ใน
การประกวดหอพักสีขาว ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน การดำเนินการตาม พ.ร.บ.หอพักและการจ่ายภาษี
โรงเรือน 2. ด้านสภาพแวดล้อม 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการ 4. ด้านระบบสาธารณูปโภค
 5. ด้านมาตรการการรักษาความปลอดภัย 6. ด้านการจัดระเบียบสังคม
กลับหน้าหลัก