.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีมอบรางวัลหอพักสีขาว

             เกณฑ์ในการประกวดหอพักสีขาว ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน การดำเนินการตาม พ.ร.บ.หอพักและการจ่ายภาษี
โรงเรือน 2. ด้านสภาพแวดล้อม 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการ 4. ด้านระบบสาธารณูปโภค
 5. ด้านมาตรการการรักษาความปลอดภัย 6. ด้านการจัดระเบียบสังคม 
           โดยในการประกวดหอพักสีขาว ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร โล่เกียรติยศ และเสื้อแจ๊คเก็ต พร้อมทั้งป้ายรณรงค์
การป้องกันยาเสพติด หอพักที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ หอพักขนาดใหญ่ หอพักขนาดกลาง หอพักขนาดเล็ก
รางวัลชนะเลิศ หอพักขนาดเล็กได้แก่ หอพักสตรีน้ำฝน รางวัลชนะเลิศหอพักขนาดกลาง   ไ้ด้้แก่ หอพักสุขประเสริฐ 
รางวัลหอพักขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศได้แก่ B&B Mansion เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 ณ ตึก
Citcom
 
 


กลับหน้าหลัก